Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

ดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน (Vaser Lipo Selection & Body Tite)

Vaser Lipo Selection & Body Tite เป็นการดูดไขมันส่วนที่เกินออกจากบริเวณต่างๆ ของร่างกาย พร้อมกับทำให้กระชับในเวลาเดียวกัน

ตรวจการนอนกรน

การนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ศูนย์ หู คอ จมูก ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ

ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG

EMG (Electromyography) เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้า ที่สร้างจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นในเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ

ตรวจความผิดปกติการได้ยินและการทรงตัว

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

ตรวจความเร็วการนำสัญญาณประสาท NCV

เป็นการวัดความเร็วของการส่งผ่านสัญญาณประสาทมาตามเส้นประสาท เพื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติของการนำสัญญาณประสาทของเส้นประสาทนั้นๆ

ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือเพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.