Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ตรวจความผิดปกติการได้ยินและการทรงตัว

     
   ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ทางศูนย์ หู คอ จมูก ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูความผิดปกติตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ตลอดจนการฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ลักษณะอาการ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
 1. โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน โดยเฉพาะในขณะเปลี่ยนท่าทางของศีรษะ เช่น ขณะล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอน ขณะพลิกตัวในที่นอน ก้มดูของหรือเงยหน้าขึ้นข้างบน
 2. โรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ร่วมกับอาการหูอื้อ การได้ยินลดลง และมีเสียงรบกวนในหูได้
 3. โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ (vestibular neuronitis)
 4. โรคเนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยิน (acoustic neuroma)
 5. หูดับ (sudden hearing loss)
 6. การสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อซิฟิลิส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 7. การเสียสมดุลการทรงตัว เช่น โคลงเคลง ทรงตัวได้ไม่ดี เดินแล้วเซ เดินแล้วจะล้ม
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  1. การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • ารทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry)
 • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (tympanometry)
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brain stem response: ABR)
 • การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (otoacoustic emission: OAE)
  2. การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน 
 • ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ หู คอ จมูก ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10225, 1026
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.