Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ร่วมกับการออกกำลังกาย (Stress Echocardiogram)


   เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจร่วมกับการเดินสายพาน เพื่อตรวจหากล้ามเนื้อของหัวใจที่ขาดเลือดไปเลี้ยง และประเมินโรคลิ้นหัวใจ ก่อนการตรวจเจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วไฟฟ้าที่หน้าอกของผู้รับการตรวจเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมทั้งสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ได้รับการตรวจ แพทย์จะทำการตรวจคลื่นเสียงหัวใจก่อนเดินสายพาน ระหว่างการเดินสายพานแพทย์จะปรับความเร็วของสายพานและค่าความชันพร้อมกันให้เหมือนเดินขึ้นเนินในทุก 3 นาที เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงเกณฑ์สูงสุดแล้วจึงทำการตรวจหัวใจอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ผู้ที่ควรตรวจ       
  • สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นประจำควรโทรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ และนำรายการยาที่รับประทานมาให้แพทย์ดู
  • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการตรวจ 4 ชั่วโมง
ข้อควรระวังขณะทำการตรวจ 
   ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการให้สายพานทำงานช้าลงหรือหยุด หรือเมื่อมีอาการแสบร้อน ปวด หรือแน่นหน้าอก คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • อาการวูบ เป็นลมหมดสติ ทำให้ร่างกายอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
การปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจ 
  • หลังการตรวจผู้เข้ารับการตรวจสามารถรับประทานอาหาร ยา และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เว้นแต่แพทย์จะห้าม

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325, 10326
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.