Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty)


รายการ  ราคา
โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (TKA)  230,000.-  นอนโรงพยาบาล 5 วัน 4 คืน (รวม ICU 1 คืน) (CHK61271)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าทีมแพทย์หัตถการ วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าข้อเข่าเทียม (ตามรุ่นที่กำหนด) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวรวมการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวเป็นเข่ารุ่นมาตรฐาน ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามข้อที่เลือกใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าตรวจรักษาเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีมีความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมกับการรักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ ของผู้ป่วย
 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
 • การเลือกใช้ข้อเข่าเทียมนอกเหนือจากที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณา
 • กรณีมีส่วนเกินจากแพคเกจ ทางโรงพยาบาลมอบส่วนลด 10% หรือสมัครบัตรสมาชิก BPK9 Family Club Card
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า      
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก ชั้น 1 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 22:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10121
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.