Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ

15 พ.ย. 2559


จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 3
    ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค ที่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพตามปฏิทินรณรงค์โรคตามฤดูการสถานการณ์การระบาดของโรครวมทั้งมีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชน ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ

    ในการนี้ สำนักอนามัย ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์จุลสารดังกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเตือนภัยสุขภาพ และแจ้งข่าวสาร โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่ http://www.boe.moph.go.thในหัวข้อ DDC WATCH

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.