Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. วรพิชชา ตรงกมลธรรม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่งเต้านม, หน้าท้อง, ดูดไขมัน และดวงตา
นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์
อายุรกรรมโรคมะเร็ง
โรงพยาบาล:
ความเชี่ยวชาญ: Oncologist
นพ. วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล:
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ
นพ. วสันต์ โกสิย์ไกรนิรมล
รังสีวิทยาวินิจฉัย
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. วัชระ อัครชลานนท์
ศัลยศาสตร์ (General Surgery)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. วิจารณ์ เทวธารานันท์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
พญ. วิจิตร งามขจรวิวัฒน์
กุมารแพทย์ทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (MEDICAL ONCOLOGY)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งทั่วไป
พญ. วิชินี ชูประเสริฐสุข
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: การตั้งครรภ์,วัยทอง,ภาวะมีบุตรยาก,ตกขาว (ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง)
ศ.นพ. วิฑูร ลีเกริกก้อง
โสต ศอ นาสิกวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วิศรุฒณ์ เชิดชูไทย
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช, สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
พญ. ศิริกานต์ นิเทศวรวิทย์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.