Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. อัครพล เล้าสุทธิพงศ์
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมประดิษฐ์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.