Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ปุญญสิริ จินดากุล
ความเชี่ยวชาญ: จักษุเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital,Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตาเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคต้อหิน
เกี่ยวกับโรค:
โรคต้อหิน
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    - สาขาจักษุเวชศาสตร์-โรคต้อหิน(ราชวิถี)
    - วุฒิบัตรจักษุวิทยา(ราชวิถี)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.