Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. รันดา มุกดาลอย
ความเชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ความงามและผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ:
ผิวหนังและความงาม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขา : ตจวิทยา(ผิวหนัง)สถาบันโรคผิวหนัง

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.