Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคไต
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ มหิดล (ศิริราช)
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์โรคไต (ศิริราช)
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ (ศิริราช)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.