Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. อนันต์ ธนาประเสริฐกรณ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม - โรคจิตเวช

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
จิตเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
โรคจิตเวช
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.