Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต


   ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี ภายใต้มาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการของเรา

ให้บริการดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ เช่น

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม)
 • ทารกแฝดสองขึ้นไป
 • ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจมีภาวะหายใจเหนื่อยหอบหลังคลอด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) โรคระบบประสาท เป็นต้น

การบริการอื่น ๆ :

 • รับย้ายทารกอายุไม่เกิน 1 เดือนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ
 • โปรแกรมติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง (follow-up program)
 • โปรแกรมประเมินความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดและครบกำหนด (screening program)

บุคลากรทางการแพทย์
   ศูนย์ทารกแรกเกิดและภาวะวิกฤต มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการรักษาอย่างเหมาะสม และประสานกับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลรักษาทารกปลอดภัยที่สุด ดังนี้

 • ทีมแพทย์
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist) หมายถึง แพทย์เฉพาะทางการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโลหิตวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและกระดูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเด็ก เป็นต้น
 • ทีมพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานมารดาและทารกปริกำเนิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ
  • โภชนากร
  • ทีมนักกายภาพบำบัด

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

   เพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการดูแลทารกที่มีอาการวิกฤติโดยเฉพาะ เช่น
 • เทคโนโลยีในการตรวจวัดผลเลือดสำหรับทารก สามารถตรวจวินิจฉัยเลือดของทารกโดยใช้เลือดเพียงเล็กน้อยและสามารถรับทราบผลได้เร็ว
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (high frequency oscillator ventilation: HFOV) ใช้สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
 • เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกแบบไม่รุกล้ำ (C PAP) ใช้สำหรับทารกที่สามารถหายใจได้ แต่ยังต้องการความช่วยเหลือให้ส่งอากาศลงไปที่ปอด

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เปิด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต ชั้น 7 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–109–9111 ต่อ 10720, 10721, 10722
โทรสาร   02–877–2222 
Call Center 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.